Oколна среда и екология:

eko-m

  • Проектиране и изграждане на системи за обработка и пречистване на свежи, процесни и отпадни индустриални води;
  • Системи за пречистване на вода за питейни нужди и пречистване на битови отпадни води. Изграждане на затворени системи за питейна вода .
  • Безхимикална обработка, физикохимична и бактериологична обработка на водни разтвори
  • Проектиране и изграждане на системи за обемно обезпрашаване и обезмирисяване.
  • Избор и доставка на специализирано оборудване.
  • Доставка на аналитична, измервателна и управляваща техника
  • Доставка на оборудване и консумативи за предпазване от разливи